• Inkomen Banner

Inkomen

Uw bestedingspatroon is afgestemd op uw huidige financiële situatie en als u tweeverdiener bent is deze waarschijnlijk afgestemd op twee inkomens. Uw woning, baan en inkomen zijn helemaal naar wens. Maar u leest of ziet ook dagelijks dat dit snel kan veranderen.

Ontslag een ongeval, ziekte of overlijden het kan ook u overkomen. Vaste lasten lopen gewoon door terwijl het inkomen wellicht nietmeer hetzelfde is als nu. Hoe moet het dan met het huishouden, daar wilt u toch niet van wakker liggen! Met een Arbeidsongeschiktheidverzekering en een overlijdensrisicoverzekering zorgt u voor een financieel vangnet voor uw partner of kinderen.  

Schenkbelasting

Vrijstellingen schenkbelasting 2016

Een vrijstelling betekent dat de ontvanger pas schenkbelasting betaalt als de waarde van de schenking hoger is dan een bepaald bedrag. Dit jaar kunt u € 53.016,- belastingvrij schenken aan een persoon tussen de 18 en de 39 voorwaarde is wel dat deze het gebruikt voor de aflossing of verbouwing van de eigen woning.

 

Jaarlijkse schenking 2016Vrijstelling schenkbelasting
(pleeg) kind € 5.304,-
kleinkind € 2.122,-
overig € 2.122,-
ANBI's en SBBI's volledige vrijstelling

Een vrijstelling geldt per ontvanger. U mag dus aan meerdere personen belastingvrij schenken. De vrijstellingen gelden per kalenderjaar. Gehuwden en geregistreerde partners worden voor de berekening gezien als een. U behaalt dus geen voordeel door aan uw zoon en uw schoondochter te schenken.

Vrijstelling voor schenkingen (aan kinderen)

Eenmalige schenking 2016Vrijstelling algemeen doelVrijstelling t.b.v. de eigen woning (verbouwing of aflossing hypotheek)
Kind 18 t/m 39 jaar € 25.449,- € 53.016,-

Let op voor deze schenkingen moet u altijd aangifte schenkbelasting doen.

Schenken op papier

Door te schenken op papier draag je een deel van je vermogen over aan je kinderen zonder dat je dat direct hoeft uit te betalen. Deze schenking wordt als schuld verrekend met je nalatenschap. Door deze verrekening zijn je kinderen minder erfbelasting verschuldigd. Voorwaarde is wel dat je jaarlijks vanaf het moment dat je de schenking doet tot aan je overlijden een rente van 6% betaalt aan je kinderen over het geschonken bedrag. Wanneer je jaarlijks niet meer schenkt dan de schenkbelastingvrijstellingen, ben je geen schenkbelasting verschuldigd. Een schenking op papier is vooral praktisch als je geen contant geld wilt schenken omdat je geld bijvoorbeeld in beleggingen of onroerend goed is gestoken. Extra voordeel is dat de rente van 6% blijft zorgen voor een jaarlijks onbelaste geldstroom richting je kinderen.

Erfbelasting

 

De vrijstellingen en tarieven voor de erfbelasting worden elk jaar gecorrigeerd met een inflatie correctie. De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van:                                                       De relatie tot de overledene.                                                                                                                                                                                                                                   De waarde van de ontvangen erfenis. Als erfgenaam val je binnen een zogenaamde tariefgroep. In onderstaande tabel zijn per tariefgroep de erfbelasting tarieven voor 2016 te vinden.

 

 

Tarieven erfbelasting 2016

In onderstaande tabel staan de erfbelasting tarieven voor 2016.

Erfbelasting tarieven 2016
Deel van de belaste verkrijging Tariefgroep 1
(partners en kinderen)
Tariefgroep 1A
(kleinkinderen)
Tariefgroep 2
(overige verkrijgers)
€ 0 tot € 121.903 10% 18% 30%
€ 121.903 – hoger 20% 36% 40%

Vrijstellingen erfbelasting 2016

Over het eerste deel van de erfenis hoeft geen belasting betaald te worden. Dit wordt de vrijstelling genoemd. In onderstaande tabel staat tot welke bedragen deze vrijstelling geldt.

Vrijstellingsbedragen erfbelasting  
Partners € 636 180
Kinderen en kleinkinderen € 20 148
Zieke en gehandicapte kinderen € 60 439
Ouders € 47 715
Overige verkrijgers € 2 122

Premiesplitsing

Wat is premiesplitsing bij een overlijdensrisicoverzekering?

 

Als je partner overlijdt en je ontvangt een uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering kan het zijn dat je erfbelasting moet betalen over het geld dat wordt uitgekeerd. Dit kun je voorkomen door de polis op een handige manier op te laten maken. Als er twee mensen op de polis zijn verzekerd, maak je daarbij gebruik van premiesplitsing.

Wat houdt premiesplitsing in?

Premiesplitsing is relevant als je twee mensen op één polis verzekert. Als de eerste persoon overlijdt, gaat het geld naar de partner en andersom. Om te zorgen dat er geen erfbelasting hoeft te worden betaald, moet degene voor wie het geld bedoeld is als verzekeringnemer op de polis worden vermeld.
Als verzekeringnemer ben je namelijk (formeel) verantwoordelijk voor de premiebetaling. Omdat degene die de uitkering krijgt dan ook zelf de premie, uit zijn eigen vermogen, heeft betaald, ziet de Belastingdienst die uitkering dan niet als erfenis. Beide partners betalen op die manier formeel ieder hun deel van de premie. In de praktijk wordt voor zo’n verzekering met twee personen natuurlijk maar één totaalbedrag aan premie afgeschreven.

Getrouwd in gemeenschap van goederen/geregistreerd partner/notarieel samenwoner

Ben je getrouwd in gemeenschap van goederen of geregistreerd partner dan heeft premiesplitsing geen zin. De Belastingdienst stelt dat je dan nooit de premie uit je eigen vermogen kunt betalen. De uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering wordt dan wel meegeteld in de erfenis.

Dit jaar (2016) geldt er een vrijstelling van 636.180,- euro aan totaal erfvermogen. Blijf je met de totale erfenis onder dit bedrag, dan hoeft er geen belasting te worden betaald. Kom je wel boven het bedrag van de vrijstelling uit, dan moet er dus erfbelasting betaald worden voor het bedrag boven de 636.180,- euro.

Maandlasten

Als u niet meer (volledig) kunt werken en thuis komt te zitten wilt u niet ook nog eens wakker liggen over uw inkomen. Niet meer kunnen werken en moeten verhuizen? U moet er niet aan denken.

 

Gevolgen bij arbeidsongeschiktheid

In bijna 100% van alle gevallen leidt arbeidsongeschiktheid tot een drastische inkomensterugval. Dit komt enerzijds omdat de hoogte van de uitkering afhankelijk is van de mate waarin je arbeidsongeschikt wordt bevonden en anderzijds omdat de uitkering is gemaximeerd. De maximale uitkering is gebaseerd op een maximum dagloon van € 203,85 ( 2016 ). Verdien je meer per dag, dan krijg je over het meerdere dus niets. Het is daarom helemaal niet denkbeeldig dat je bij arbeidsongeschiktheid 30, 40 of 50 procent minder inkomen krijgt dan dat je daarvoor verdiende. En de gevolgen laten zich raden.

Opvang gewenst

De kosten voor de hypotheek gaan gewoon door. Natuurlijk geldt dit ook voor huurders (en zij zouden zich eigenlijk ook af moeten vragen of een vangnet niet gewenst is), maar daarvoor bestaat nog iets van opvang in de vorm van mogelijk huursubsidie; een regeling die niet geldt voor eigen woningbezitters.
Ga er niet van uit dat de overheid of de werkgever het probleem dan oplost. Dat is niet zo. Het beleid van de overheid is er juist op gericht arbeidsongeschikten zoveel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Maar dat lukt lang niet altijd. En de werkgever biedt vaak wel de mogelijkheid een aanvullende verzekering af te sluiten, maar ook dat is niet afdoende.

 

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering biedt nabestaanden financiële zekerheid na overlijden van een verzekerde.

Bij overlijden tijdens de looptijd keren overlijdensrisicoverzekeringen éénmalig een bedrag uit. De hoogte van dit bedrag bepaalt u zelf bij aanvang van de verzekering. Hiermee kunnen nabestaanden het wegvallen van een inkomen of andere financiële gevolgen opvangen. Denk bijvoorbeeld aan het aflossen van een hypotheek, extra kosten die gemaakt moeten worden voor kinderopvang of hulp aan huis. Zo kunnen nabestaanden doorgaan met het leven dat u voor hen voor ogen had.

Waarvoor bent u verzekerd?

  • U sluit de verzekering af voor een vaste looptijd. Deze looptijd kunt u zelf kiezen.
  • U bepaalt zelf welk bedrag u wilt verzekeren en in welke variant.
  • U kunt kiezen om alleen uzelf of om ook uw partner mee te verzekeren.
  • Tijdens de looptijd betaalt u steeds hetzelfde bedrag aan premie. U kunt de premie per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar betalen.
  • Is er tijdens de looptijd een overlijden? Dan keert de verzekering éénmalig een bedrag uit.
  • Is er geen overlijden tijdens de looptijd? Dan wordt er niets uitgekeerd en vervalt de verzekering op de einddatum.                                                                                                                                                                      
  • Er zijn drie varianten voor een overlijdensrisico verzekering
  • Een gelijkblijvend kapitaal: tijdens de looptijd van de verzekering blijft het verzekerd bedrag hetzelfde. Bij een gelijkblijvend kapitaal betaalt u steeds dezelfde premie tijdens de hele looptijd. Is de looptijd bijvoorbeeld 30 jaar, dan betaalt u dus ook 30 jaar premie.
  • Een lineair kapitaal: maandelijks daalt het verzekerd bedrag met hetzelfde bedrag tot € 0 aan het einde van de looptijd van de verzekering.
  • Een annuïtair kapitaal: maandelijks daalt het verzekerd bedrag met een steeds groter bedrag tot € 0 aan het einde van de looptijd van de verzekering.

Bij een lineair of annuïtair dalend kapitaal betaalt u 5 jaar korter premie dan de looptijd. Duurt de verzekering bijvoorbeeld 30 jaar, dan betaalt u 25 jaar premie. U betaalt steeds dezelfde premie tijdens de premiebetaalduur.

Koopt u een huis?

U kunt uw overlijdensrisicoverzekering koppelen aan uw hypotheek.Dit heet verpanden. Afhankelijk van de hoogte van de hypotheek stellen banken dat vaak verplicht. Als er dan een overlijden is tijdens de looptijd van de verzekering wordt de hypotheek daarmee afgelost. Hiermee zorgt u ervoor dat uw partner in het huis kan blijven wonen.